Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl
Made by KB
Uitvaartverzorgster Lia Rezelman 06-53427129
UITVAARTVERENIGING ST. BARBARA - SCHOORL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dit huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten zoals vastgesteld door de algemene ledenvergadering van 3 april 1997 en vastgelegd bij notariële akte door notaris Mr. J.D. Vlessing, notaris te Heereveen op 11 maart 1999. De huidige versie van dit reglement is vastgesteld door de algemene vergadering gehouden op 28 maart 2017. Eerder vastgestelde huishoudelijke reglementen komen hiermee te vervallen. Doel (statuten artikel 2, lid 1) De diensten die door de vereniging aan de leden bij avondwake en uitvaart ter beschikking worden gesteld zijn de volgende: -De uitvaartleider (leidster) -Voorloper - dragers -Het afleggen van de overledene en het kisten -Vervoer van de koeling -Rouwauto (gedeeltelijk) De kosten voor de uitvaartleider worden bepaald door een landelijk afgesloten CAO. De overige kosten worden voorgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. De kosten die aan deze diensten verbonden zijn, vormen tezamen de standaardpakketwaarde. Bij het overlijden van een lid kunnen de kosten hoger of lager zijn dan de standaardpakketwaarde. Deze hogere of lagere kosten komen ten laste of ten gunste van de vereniging en zullen nimmer leiden tot een verrekening met de nabestaanden. De vereniging verleent ook diensten bij de uitvaart van niet-leden. De tarieven voor deze leden zijn gelijk aan de tarieven voor leden zoals opgenomen als onderdeel van de standaardpakketwaarde met uitzondering van de rouwauto. Deze diensten worden aan de niet-leden in rekening gebracht en worden verhoogd met een algemene opslag als vergoeding in de exploitatie van de vereniging. De hoogte ven deze vergoeding wordt door het bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. Onder het brengen van de overledene naar de laatste rustplaats wordt tevens verstaan, het begeleiden van de overledene naar een crematorium. Doel (statuten artikel 2, lid 4) Het geheel of gedeeltelijk voorschieten van kosten van uitvaarten is zowel voor leden als niet-leden van toepassing Lidmaatschap (statuten artikel 3, lid 1a) Aspirant leden dienen te verklaren dat zij in goede gezondheid verkeren, bij twijfel kan een gezondheidsverklaring worden verlangd. Nieuwe leden krijgen van de vereniging een map met daarin voor het lid alle relevante informatie. Lidmaatschap (statuten artikel 3, lid 1b) Adoptiekinderen die behoren tot het huishouden van leden worden gelijkgesteld met natuurlijke kinderen van leden. Indien een kind onder de 16 jaar komt te overlijden, waarvan één van beide ouders lid is van de vereniging, hebben de ouders recht op de helft van de vergoeding zoals hiervoor omschreven onder het punt ‘doel’. Lidmaatschap (statuten artikel 3, lid 2) Indien bij overlijden van een lid de uitvaart plaatsvindt buiten het werkgebied van de vereniging dan zal aan de nabestaanden een vergoeding worden gegeven van maximaal 65% van de pakketwaarde. Lidmaatschap (statuten artikel 4) In geval van opzeggen van het lidmaatschap door het lid, danwel opzegging namens de vereniging (royement), stopt de verplichting van de vereniging om diensten te verlenen en kosten te vergoeden aan dit lid. Bestuur (statuten artikel 10, lid 1) Het bestuur geeft aan welke uitvaartverzorger/verzorgster namens de vereniging primair wordt ingeschakeld bij het overlijden van een lid of niet-lid. Indien deze persoon niet beschikbaar is dan zorgt deze uitvaartverzorger / verzorgster in overleg met de vereniging voor een vervanger. Indien leden of niet-leden een andere uitvaartleider/leidster wensen in te schakelen dan dient de vereniging hiervan in kennis te worden gesteld. De vereniging zal hierover advies vragen aan de door de vereniging benoemde uitvaartverzorger / verzorgster. Indien leden na goedkeuring in het geheel geen gebruik maken van de diensten van de vereniging dan bedraagt de vergoeding maximaal 70% van de op dat moment geldende pakketwaarde. Als er geen goedkeuring wordt gegeven dan heeft het lid geen recht op een vergoeding. Ten behoeve van de medewerkers (voorloper en dragers) is door de vereniging een ongevallenverzekering afgesloten. Bestuur (statuten artikel 10, lid 3) Naast de vermelding in dit artikel van de bevoegdheid tot het kwiteren van ontvangsten, is de penningmeester ook bevoegd om betalingen uit te voeren. De communicatie met de bank geschiedt met behulp van internet bankieren. De voorzitter van de vereniging heeft via het internet ook permanent toegang tot (de mutaties op) de financiële rekeningen en de beleggingen van de vereniging. Algemene vergaderingen (statuten artikel 12, lid 4) De oproep (plaats, datum en tijd) tot de algemene vergadering wordt vermeld op het dagafschrift bij de automatische incasso (zie hiervoor het volgende punt) van de jaarlijkse bijdrage. Leden waarbij de jaarlijkse bijdrage niet via automatische incasso wordt geïnd, ontvangen een schriftelijke uitnodiging. Daarnaast zal een vermelding plaatsvinden in het parochieblad waarbij ook de agenda zal worden gepubliceerd. Mochten in de vergadering zwaarwegende onderwerpen de vereniging betreffende op de agenda staan, zullen alle leden een schriftelijke uitnodiging ontvangen. Geldmiddelen (statuten artikel 13, lid 2) De jaarlijkse bijdrage wordt door de leden voldaan door middel van automatische incasso. Nieuwe leden dienen hiervoor de door de bank voorgeschreven formulieren in te leveren bij het secretariaat. Dit geldt eveneens indien een wijziging moet worden aangebracht in de bestaande rekeninggegevens van het lid. In uitzonderingsgevallen kan het bestuur aan leden dispensatie verlenen voor automatische incasso. Reservefonds (statuten artikel 14) Het reservefonds bestaat uit een algemene reserve en een wiskundige reserve. De wiskundige reserve is een wettelijke verplichting die dient om aan toekomstige verplichtingen (het betalen van uitvaarten van leden) te kunnen voldoen. Een dotatie of onttrekking aan deze reserve is niet afhankelijk van het resultaat, maar is gebaseerd op de standaardpakketwaarde, de leeftijd van de leden, de jaarlijkse bijdrage van de leden, de per ultimo van het jaar van kracht zijnde rekenrente, het rendement van de beleggingen van de vereniging alsmede de leeftijdsverwachting van mannen en vrouwen, zoals vastgesteld door het CBS. Het dragen van de kist: Het dragen van de kist door anderen, niet zijnde dragers geleverd door de vereniging, is toegestaan maar geheel voor eigen risico. Dat wil zeggen, in geval van incidenten kan de vereniging niet aansprakelijk worden gesteld. Een door de vereniging overhandigde verklaring dient door een persoon namens de nabestaanden ondertekend te worden. Communicatie: Door de vereniging wordt een website bijgehouden met de naam www.barbara- schoorl.nl. Op deze website wordt alle informatie betreffende de vereniging vermeld, die voor leden van belang zijn. Het e-mail adres van de vereniging is: info@barbara-schoorl.n
Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl
Uitvaartverzorgster Lia Rezelman 06-53427129
made by KB
UITVAARTVERENIGING ST. BARBARA - SCHOORL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dit huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten zoals vastgesteld door de algemene ledenvergadering van 3 april 1997 en vastgelegd bij notariële akte door notaris Mr. J.D. Vlessing, notaris te Heereveen op 11 maart 1999. De huidige versie van dit reglement is vastgesteld door de algemene vergadering gehouden op 28 maart 2017. Eerder vastgestelde huishoudelijke reglementen komen hiermee te vervallen. Doel (statuten artikel 2, lid 1) De diensten die door de vereniging aan de leden bij avondwake en uitvaart ter beschikking worden gesteld zijn de volgende: -De uitvaartleider (leidster) -Voorloper - dragers -Het afleggen van de overledene en het kisten -Vervoer van de koeling -Rouwauto (gedeeltelijk) De kosten voor de uitvaartleider worden bepaald door een landelijk afgesloten CAO. De overige kosten worden voorgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. De kosten die aan deze diensten verbonden zijn, vormen tezamen de standaardpakketwaarde. Bij het overlijden van een lid kunnen de kosten hoger of lager zijn dan de standaardpakketwaarde. Deze hogere of lagere kosten komen ten laste of ten gunste van de vereniging en zullen nimmer leiden tot een verrekening met de nabestaanden. De vereniging verleent ook diensten bij de uitvaart van niet-leden. De tarieven voor deze leden zijn gelijk aan de tarieven voor leden zoals opgenomen als onderdeel van de standaardpakketwaarde met uitzondering van de rouwauto. Deze diensten worden aan de niet-leden in rekening gebracht en worden verhoogd met een algemene opslag als vergoeding in de exploitatie van de vereniging. De hoogte ven deze vergoeding wordt door het bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. Onder het brengen van de overledene naar de laatste rustplaats wordt tevens verstaan, het begeleiden van de overledene naar een crematorium. Doel (statuten artikel 2, lid 4) Het geheel of gedeeltelijk voorschieten van kosten van uitvaarten is zowel voor leden als niet-leden van toepassing Lidmaatschap (statuten artikel 3, lid 1a) Aspirant leden dienen te verklaren dat zij in goede gezondheid verkeren, bij twijfel kan een gezondheidsverklaring worden verlangd. Nieuwe leden krijgen van de vereniging een map met daarin voor het lid alle relevante informatie. Lidmaatschap (statuten artikel 3, lid 1b) Adoptiekinderen die behoren tot het huishouden van leden worden gelijkgesteld met natuurlijke kinderen van leden. Indien een kind onder de 16 jaar komt te overlijden, waarvan één van beide ouders lid is van de vereniging, hebben de ouders recht op de helft van de vergoeding zoals hiervoor omschreven onder het punt ‘doel’. Lidmaatschap (statuten artikel 3, lid 2) Indien bij overlijden van een lid de uitvaart plaatsvindt buiten het werkgebied van de vereniging dan zal aan de nabestaanden een vergoeding worden gegeven van maximaal 65% van de pakketwaarde. Lidmaatschap (statuten artikel 4) In geval van opzeggen van het lidmaatschap door het lid, danwel opzegging namens de vereniging (royement), stopt de verplichting van de vereniging om diensten te verlenen en kosten te vergoeden aan dit lid. Bestuur (statuten artikel 10, lid 1) Het bestuur geeft aan welke uitvaartverzorger/verzorgster namens de vereniging primair wordt ingeschakeld bij het overlijden van een lid of niet-lid. Indien deze persoon niet beschikbaar is dan zorgt deze uitvaartverzorger / verzorgster in overleg met de vereniging voor een vervanger. Indien leden of niet-leden een andere uitvaartleider/leidster wensen in te schakelen dan dient de vereniging hiervan in kennis te worden gesteld. De vereniging zal hierover advies vragen aan de door de vereniging benoemde uitvaartverzorger / verzorgster. Indien leden na goedkeuring in het geheel geen gebruik maken van de diensten van de vereniging dan bedraagt de vergoeding maximaal 70% van de op dat moment geldende pakketwaarde. Als er geen goedkeuring wordt gegeven dan heeft het lid geen recht op een vergoeding. Ten behoeve van de medewerkers (voorloper en dragers) is door de vereniging een ongevallenverzekering afgesloten. Bestuur (statuten artikel 10, lid 3) Naast de vermelding in dit artikel van de bevoegdheid tot het kwiteren van ontvangsten, is de penningmeester ook bevoegd om betalingen uit te voeren. De communicatie met de bank geschiedt met behulp van internet bankieren. De voorzitter van de vereniging heeft via het internet ook permanent toegang tot (de mutaties op) de financiële rekeningen en de beleggingen van de vereniging. Algemene vergaderingen (statuten artikel 12, lid 4) De oproep (plaats, datum en tijd) tot de algemene vergadering wordt vermeld op het dagafschrift bij de automatische incasso (zie hiervoor het volgende punt) van de jaarlijkse bijdrage. Leden waarbij de jaarlijkse bijdrage niet via automatische incasso wordt geïnd, ontvangen een schriftelijke uitnodiging. Daarnaast zal een vermelding plaatsvinden in het parochieblad waarbij ook de agenda zal worden gepubliceerd. Mochten in de vergadering zwaarwegende onderwerpen de vereniging betreffende op de agenda staan, zullen alle leden een schriftelijke uitnodiging ontvangen. Geldmiddelen (statuten artikel 13, lid 2) De jaarlijkse bijdrage wordt door de leden voldaan door middel van automatische incasso. Nieuwe leden dienen hiervoor de door de bank voorgeschreven formulieren in te leveren bij het secretariaat. Dit geldt eveneens indien een wijziging moet worden aangebracht in de bestaande rekeninggegevens van het lid. In uitzonderingsgevallen kan het bestuur aan leden dispensatie verlenen voor automatische incasso. Reservefonds (statuten artikel 14) Het reservefonds bestaat uit een algemene reserve en een wiskundige reserve. De wiskundige reserve is een wettelijke verplichting die dient om aan toekomstige verplichtingen (het betalen van uitvaarten van leden) te kunnen voldoen. Een dotatie of onttrekking aan deze reserve is niet afhankelijk van het resultaat, maar is gebaseerd op de standaardpakketwaarde, de leeftijd van de leden, de jaarlijkse bijdrage van de leden, de per ultimo van het jaar van kracht zijnde rekenrente, het rendement van de beleggingen van de vereniging alsmede de leeftijdsverwachting van mannen en vrouwen, zoals vastgesteld door het CBS. Het dragen van de kist: Het dragen van de kist door anderen, niet zijnde dragers geleverd door de vereniging, is toegestaan maar geheel voor eigen risico. Dat wil zeggen, in geval van incidenten kan de vereniging niet aansprakelijk worden gesteld. Een door de vereniging overhandigde verklaring dient door een persoon namens de nabestaanden ondertekend te worden. Communicatie: Door de vereniging wordt een website bijgehouden met de naam www.barbara-schoorl.nl. Op deze website wordt alle informatie betreffende de vereniging vermeld, die voor leden van belang zijn. Het e-mail adres van de vereniging is: info@barbara-schoorl.n