Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl
Made by KB
Uitvaartverzorgster Lia Rezelman 06-53427129
Notulen van de Algemene Ledenvergadering Uitvaartvereniging St. Barbara op dinsdag 16 mei 2023 om 20.00 uur in “De Blinkerd”, Heereweg 150 te Schoorl Aanwezig: Bestuur: Koos Bakker, Jaap v.d. Berg, Elly v.d. Oord, Karin Heijmans, Annelies Kouw Dragers: Henk v.d. Oord, Ad Bakker, Bernard Roozendaal, -John Kuin en Jan Apeldoorn (locatieraad);-Klaas Tillema (DLE), -Cees v. Egmond, donateur. -Lia Rezelman, Monique Karsten en Els Beemsterboer (uitvaartleidsters), -Cunie Meereboer, Henk Goedhart, Ineke Roozendaal en Jan Delis, leden, 1. Opening en mededelingen Allereerst krijgen we koffie met een heerlijk petit fourtje. Koos opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom die de moeite hebben genomen hier naartoe te komen: zoals de uitvaartleidsters, dragers, vertegenwoordiger DLE en overige mensen. Koos heeft eenmaal meegewerkt als drager bij een uitvaart en vond dit een bijzondere ervaring. Ook memoreert Koos aan het 100-jarig bestaan van onze vereniging dit jaar. Tenslotte verzoekt hij allen te gaan staan en noemt de namen van de personen waar vorig jaar onze vereniging haar diensten heeft verleend. Daarna houden we 1 minuut stilte. 2. Notulen jaarvergadering 2022 Geen op- of aanmerkingen, met dank aan de secretaris. De stukken kunnen getekend worden. 3. Ingekomen stukken Afbericht ontvangen van: Wim Wever, Arie en Lia Louter, Theo Leeuwenkamp, Sam Krom Mooie felicitatiekaart van onze zustervereniging De Laatste Eer 4. Jaarverslag secretaris Elly doet verslag van het afgelopen jaar. O.a. overgang naar nieuw boekhoudprogramma en ledenadministratie. 5. Jaarrekening 2022 Penningmeester Jaap v.d. Berg doet verslag. We hebben een goed jaar achter de rug. Onze vereniging wil dit jaar een actuarieel rapport laten opstellen. Dit is verplicht eens in de 3 jaar uit te laten voeren. Wat kunnen we verwachten, welke koers moeten we volgen. Het nieuwe programma werkt redelijk goed. En ook goed benaderbaar. 6. Begroting 2023 Hier is de kostenpost van Actuarieel onderzoek in opgenomen. Dit onderzoek heeft ook te maken met de leeftijd van onze leden. Hier ontbreekt de nodige kennis bij de bestuursleden. 7. Verslag van de kascommissie Beide kascommissieleden zijn helaas niet aanwezig. Bij de controle hebben beide mannen, Wim Wever en Han Meijer, geen onvolkomenheden opgemerkt. Alles zag er pico bello uit. Spreiding van gelden is belangrijk, maar deze lijn wordt gevolgd. Han Meijer belde mij de volgende morgen nadat hij in zijn agenda keek. Hij excuseerde zich hiervoor. Onverwacht bezoek van een neef aan hun was hier mede oorzaak van. 8. Benoeming lid kascommissie Ad Bakker stelt zich beschikbaar, Cees van Egmond reserve. 9. Nieuwsbrief n.a.v. 100 jarig bestaan Nieuwsbrief 100 jaar St. Barbara. Een terugblik maar ook gericht naar de toekomst. De uitvaartleidsters worden bedankt voor hun bijdrage hierin. Het zal een goede zaak zijn om meer bekendheid aan de vereniging te geven om in de komende uitgaven van de Klink (parochieblad) gedeeltes uit de nieuwsbrief op te nemen. 10.Bestuursverkiezing Aftredend is Elly van den Oord. Zij stelt zich voor onbepaalde tijd beschikbaar. Tegenkandidaten konden zich aanmelden tot 1 uur voor de vergadering, wat helaas niet gebeurde. 11.Samenstelling bestuur en dragers Bestuur: Koos Bakker (v.z.), Jaap v.d. Berg (penningm.), Elly v.d. Oord (secret.), Karin Heijmans (lid), Annelies Kouw (lid, materiaalbeheer). Dragers: Henk v.d. Oord, Ad. Bakker, Marcel Stoop, Bernard Roozendaal, Theo Leeuwenkamp en Koos Bakker (reserve) 12.Vaststellen contributie 2024 We zijn een gezonde vereniging en houden de contributie op € 26,--. Mogelijk gaat het dienstenpakket naar een vast bedrag. Hopelijk geeft het actuarieel rapport uitsluitsel hierover. 13.Rondvraag Henk v.d. Oord: Koeling werkt prima. Het probleem voor hem is deze weg te brengen naar de mensen i.v.m. oogprobleem, waardoor de weersomstandigheden een belangrijke rol spelen. De aula en Hoog Duinen is geen probleem. Zowel Bernard als Ad stellen zich beschikbaar. Het bestuur zal in gesprek gaan met Bernard en Ad over de consequenties (verplichtingen) die een dergelijke taak inhouden. Na afloop van de vergadering heeft vz. hierover nog gesproken met uitvaartleidster Lia Rezelman. Zij gaf het advies de koeling bij de aula in de kerk te houden en voor koeling elders de firma Dekker in te schakelen. -Het inschakelen van Dekker is een voor verenigingen gebruikelijke, goed verzorgde werkwijze, -Minder kans op transportschade van de verenigings-koeling -Onze uitvaartleidsters promoten het gebruik van de aula van de kerk want deze is mooi (de aula van de Algemene Begraafplaats dient hoognodig opgeknapt te worden!) en de familie kan, zonder tussenkomst van de uitvaart- leidsters, met een bruikleensleutel op elk moment de aula bezoeken. Cees van Egmond: Bij overlijden een stukje in De Klink (voor locatieraad.) Op kerkhof werkt de geluidsinstallatie naar behoren. Alleen de gebruiker moet deze goed voor de mond houden. Een microfoonstandaard lukt niet. De vz. geeft aan dat dit een lastige kwestie is. De gebruikte geluidsinstallatie is een prachtig professioneel apparaat maar de persoon met de microfoon blijft de zwakste schakel. Cees geeft ook een pluim aan het bestuur voor al het werk etc. Tenslotte neemt onze voorzitter, Koos Bakker, het woord inzake de mijlpaal van het 100 jarig bestaan. Terugkijkend naar de beginperiode dat de buren de overledene naar het graf bracht. In de loop der jaren is dat veranderd. Een vaste club dragers. Uitvaartleidsters met veel kennis van zaken. Al met al een reden om als 100-jarige jubilaris nu eens aan de dragers en uitvaartleidsters een present te geven van onze plaatselijke slijter. Ze waren allen blij verrast. Ook kreeg secretaresse Elly v.d. Oord een mooi boeket bloemen voor haar vele werk met het opdiepen van gegevens in oude notulen en bij het regionaal Archief in Alkmaar, ook zij was blij verrast. Tijd om een toast uit te brengen op de vervlogen tijd van 100 jaar en de tijd die voor ons ligt. 14.Sluiting
Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl
Uitvaartverzorgster Lia Rezelman 06-53427129
made by KB
Notulen van de Algemene Ledenvergadering Uitvaartvereniging St. Barbara op dinsdag 16 mei 2023 om 20.00 uur in “De Blinkerd”, Heereweg 150 te Schoorl Aanwezig: Bestuur: Koos Bakker, Jaap v.d. Berg, Elly v.d. Oord, Karin Heijmans, Annelies Kouw Dragers: Henk v.d. Oord, Ad Bakker, Bernard Roozendaal, -John Kuin en Jan Apeldoorn (locatieraad);-Klaas Tillema (DLE), -Cees v. Egmond, donateur. -Lia Rezelman, Monique Karsten en Els Beemsterboer (uitvaartleidsters), -Cunie Meereboer, Henk Goedhart, Ineke Roozendaal en Jan Delis, leden, 1. Opening en mededelingen Allereerst krijgen we koffie met een heerlijk petit fourtje. Koos opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom die de moeite hebben genomen hier naartoe te komen: zoals de uitvaartleidsters, dragers, vertegenwoordiger DLE en overige mensen. Koos heeft eenmaal meegewerkt als drager bij een uitvaart en vond dit een bijzondere ervaring. Ook memoreert Koos aan het 100-jarig bestaan van onze vereniging dit jaar. Tenslotte verzoekt hij allen te gaan staan en noemt de namen van de personen waar vorig jaar onze vereniging haar diensten heeft verleend. Daarna houden we 1 minuut stilte. 2. Notulen jaarvergadering 2022 Geen op- of aanmerkingen, met dank aan de secretaris. De stukken kunnen getekend worden. 3. Ingekomen stukken Afbericht ontvangen van: Wim Wever, Arie en Lia Louter, Theo Leeuwenkamp, Sam Krom Mooie felicitatiekaart van onze zustervereniging De Laatste Eer 4. Jaarverslag secretaris Elly doet verslag van het afgelopen jaar. O.a. overgang naar nieuw boekhoudprogramma en ledenadministratie. 5. Jaarrekening 2022 Penningmeester Jaap v.d. Berg doet verslag. We hebben een goed jaar achter de rug. Onze vereniging wil dit jaar een actuarieel rapport laten opstellen. Dit is verplicht eens in de 3 jaar uit te laten voeren. Wat kunnen we verwachten, welke koers moeten we volgen. Het nieuwe programma werkt redelijk goed. En ook goed benaderbaar. 6. Begroting 2023 Hier is de kostenpost van Actuarieel onderzoek in opgenomen. Dit onderzoek heeft ook te maken met de leeftijd van onze leden. Hier ontbreekt de nodige kennis bij de bestuursleden. 7. Verslag van de kascommissie Beide kascommissieleden zijn helaas niet aanwezig. Bij de controle hebben beide mannen, Wim Wever en Han Meijer, geen onvolkomenheden opgemerkt. Alles zag er pico bello uit. Spreiding van gelden is belangrijk, maar deze lijn wordt gevolgd. Han Meijer belde mij de volgende morgen nadat hij in zijn agenda keek. Hij excuseerde zich hiervoor. Onverwacht bezoek van een neef aan hun was hier mede oorzaak van. 8. Benoeming lid kascommissie Ad Bakker stelt zich beschikbaar, Cees van Egmond reserve. 9. Nieuwsbrief n.a.v. 100 jarig bestaan Nieuwsbrief 100 jaar St. Barbara. Een terugblik maar ook gericht naar de toekomst. De uitvaartleidsters worden bedankt voor hun bijdrage hierin. Het zal een goede zaak zijn om meer bekendheid aan de vereniging te geven om in de komende uitgaven van de Klink (parochieblad) gedeeltes uit de nieuwsbrief op te nemen. 10.Bestuursverkiezing Aftredend is Elly van den Oord. Zij stelt zich voor onbepaalde tijd beschikbaar. Tegenkandidaten konden zich aanmelden tot 1 uur voor de vergadering, wat helaas niet gebeurde. 11.Samenstelling bestuur en dragers Bestuur: Koos Bakker (v.z.), Jaap v.d. Berg (penningm.), Elly v.d. Oord (secret.), Karin Heijmans (lid), Annelies Kouw (lid, materiaalbeheer). Dragers: Henk v.d. Oord, Ad. Bakker, Marcel Stoop, Bernard Roozendaal, Theo Leeuwenkamp en Koos Bakker (reserve) 12.Vaststellen contributie 2024 We zijn een gezonde vereniging en houden de contributie op € 26,--. Mogelijk gaat het dienstenpakket naar een vast bedrag. Hopelijk geeft het actuarieel rapport uitsluitsel hierover. 13.Rondvraag Henk v.d. Oord: Koeling werkt prima. Het probleem voor hem is deze weg te brengen naar de mensen i.v.m. oogprobleem, waardoor de weersomstandigheden een belangrijke rol spelen. De aula en Hoog Duinen is geen probleem. Zowel Bernard als Ad stellen zich beschikbaar. Het bestuur zal in gesprek gaan met Bernard en Ad over de consequenties (verplichtingen) die een dergelijke taak inhouden. Na afloop van de vergadering heeft vz. hierover nog gesproken met uitvaartleidster Lia Rezelman. Zij gaf het advies de koeling bij de aula in de kerk te houden en voor koeling elders de firma Dekker in te schakelen. -Het inschakelen van Dekker is een voor verenigingen gebruikelijke, goed verzorgde werkwijze, -Minder kans op transportschade van de verenigings-koeling -Onze uitvaartleidsters promoten het gebruik van de aula van de kerk want deze is mooi (de aula van de Algemene Begraafplaats dient hoognodig opgeknapt te worden!) en de familie kan, zonder tussenkomst van de uitvaart- leidsters, met een bruikleensleutel op elk moment de aula bezoeken. Cees van Egmond: Bij overlijden een stukje in De Klink (voor locatieraad.) Op kerkhof werkt de geluidsinstallatie naar behoren. Alleen de gebruiker moet deze goed voor de mond houden. Een microfoonstandaard lukt niet. De vz. geeft aan dat dit een lastige kwestie is. De gebruikte geluidsinstallatie is een prachtig professioneel apparaat maar de persoon met de microfoon blijft de zwakste schakel. Cees geeft ook een pluim aan het bestuur voor al het werk etc. Tenslotte neemt onze voorzitter, Koos Bakker, het woord inzake de mijlpaal van het 100 jarig bestaan. Terugkijkend naar de beginperiode dat de buren de overledene naar het graf bracht. In de loop der jaren is dat veranderd. Een vaste club dragers. Uitvaartleidsters met veel kennis van zaken. Al met al een reden om als 100-jarige jubilaris nu eens aan de dragers en uitvaartleidsters een present te geven van onze plaatselijke slijter. Ze waren allen blij verrast. Ook kreeg secretaresse Elly v.d. Oord een mooi boeket bloemen voor haar vele werk met het opdiepen van gegevens in oude notulen en bij het regionaal Archief in Alkmaar, ook zij was blij verrast. Tijd om een toast uit te brengen op de vervlogen tijd van 100 jaar en de tijd die voor ons ligt. 14.Sluiting