Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl
Made by KB
Uitvaartverzorgster Lia Rezelman 06-53427129
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van St. Barbara – Schoorl op dinsdag 10 mei 2022 in “De Blinkerd” te Schoorl. Aanvang 20.00 uur Aanwezig: Namens het bestuur: Koos Bakker, voorz.; Theo Zoon, penningm.; Elly v.d. Oord, secr.; Annelies Kouw en Karin Heijmans, bestuursleden en Jaap van den Berg. Verder de dragers: Henk v.d. Oord, Ad Bakker, Sam Krom en Bernard Roozendaal (ook kascontr.), Uitvaartl. Els Jonker en Gerda Roozendaal (gestopt 31/12 19), Moos Hazebelt van DLE en de leden Han Meijer, Gatha Zoon, Jan Delis en Ineke Roozendaal. Afbericht ontvangen van: Arie en Lia Louter, Richard Mink, fam. van Heijster, Monique Karsten (uitvaarl.) Wim Wever, Jan Ory (kascommissie) helaas corona. 1.Opening en mededelingen Koos opent om 20.00 uur de vergadering en heet allen hartelijk welkom. In het bijzonder Gerda en Els, Moos v.DLE en Jaap, onze toekomstige penningmeester. Door de coronaperiode heeft er 2 jaar geen Alg. Ledenvergadering plaatsgevonden, middels nieuwsbrieven hebben we onze leden op de hoogte gehouden. Tevens werd in iedere bezorgde brief om het e-mail adres gevraagd. Telkens leverde het weer nieuwe e-mail adressen op. De overleden leden van de afgelopen 3 jaar worden met naam genoemd: In 2019 8 leden; 2020 15 leden en 2021 17 leden. Daarna nemen we staand 1 minuut stilte in acht. 2.Notulen jaarvergadering 2019 Deze stond op de website, ook werd deze met de agenda uitgedeeld. Geen op- of aanmerkingen. Met dank aan de secretaris. 3.Ingekomen stukken Geen 4.Jaarverslag secretaris Secretaris doet verslag van de afgelopen 3 jaar. Het verslag wordt bij de notulen gevoegd 5.Jaarrekening 2019 / 2020 / 2021 Het rapport van 2021 is uitgereikt met daarachter de balans en de Winst- en Verliesrekening van 2019 en 2020. 2021 is toch nog een goed jaar geworden dankzij de Raboledencertificaten. Er komen geen vragen, ook geen vragen over de 2 voorgaande jaren. Theo wordt bedankt voor zijn laatste klus. Nu neemt de voorzitter het woord om Theo toe te spreken voor zijn grote verdiensten aan de vereniging waar hij in 1999 de plaats van Kees Burgering overnam. Theo heeft voortvarend nieuwe mogelijkheden ter hand genomen; een korte opsomming, de nota’s werden opgesteld via de computer, de getypte acceptgiro’s werden binnen enkele jaren vervangen door automatische incasso, het hele ledenbestand in de computer. Alle leden kregen een machtigingskaart toegezonden (tevens vervanging voor het lidmaatschapskaart). De gulden moest worden omgezet naar Euro’s. Er kwam een pakket extra. Bankrekeningnummers moesten omgezet worden in IBANnummers. Er kwam een uitvaartmap. Jaarlijks kascontrole. Dit alles werd verwerkt in een eigen opgezet computerprogramma. Door de vele toevoegingen is de programmatuur overbelast. Vele gesprekken zijn er in deze periode gevoerd met DLE, uitvaartverzorgers, overkoepelend orgaan, de banken, herbeleggen van gelden, de belastingdienst, parochiebestuur, pastores. Daarvoor zijn we hem ontzettend veel dank verschuldigd, dit gaat gepaard met een heerlijke fles wijn, een couvert en voor zijn echtgenote Gatha een mooie bos bloemen voor de vele uren dat Theo voor haar onzichtbaar was. Theo dankt voor de mooie worden tot hem gesproken, heeft al die jaren heel prettig samengewerkt met de bestuursleden en zal het ook wel gaan missen. Jaap wordt als enigste kandidaat voorgesteld als nieuwe penningmeester, dit wordt met applaus begroet. Bij Jaap zijn eerste kennismaking met het bestuur werd hij meteen in het diepe gegooid, want het pakket van Theo was door de vele uitbreidingen niet over te nemen. Er werd nieuwe programmatuur aangeschaft. Jaap stelt zich voor aan de aanwezigen. Nu werkzaam bij Eriks in Alkmaar, 64 jaar, getrouwd met Simone Beukers vader van 2 kinderen. Is nu de contributie 2022 gedoseerd aan het incasseren wat veel werk met zich meebrengt maar hoopt dat het straks vlotter gaat lopen. 6.Begroting 2022 Dit blijft altijd koffiedik kijken. Hangt van het aantal uitvaarten af en waar de leden gebruik van maken. 7.Verslag van de kascommissie Bernard Roozendaal doet ook namens Jan Ory (corona) verslag van het controleren van de boeken bij Theo Zoon thuis. Alles werd ter hand gesteld en op hun vragen werd een doeltreffend antwoord gegeven. Beiden willen de penningmeester een compliment maken en stellen de aanwezigen voor hem decharge te verlenen. Dit wordt met applaus beantwoord. Een getekend stuk gaat bij het jaarrapport. 8.Benoeming lid kascommissie Wim Wever heeft zich beschikbaar gesteld. En Han Meijer, bij de vergadering aanwezig stelt zich beschikbaar. 9.Bestuursverkiezing. Theo Zoon, waarnemend penningmeester stopt. Zijn opvolger: Jaap van den Berg stelt zich vanavond voor. Bij punt 5 behandeld 10.Samenstelling bestuur en dragers Bestuur: Koos Bakker, voorzitter, webmaster, verstuurt nieuwsbrieven per mail; Jaap van den Berg , penningmeester; Elly van den Oord, secretaris; Karin Heijmans, verzorgt Faceboekpag., hand- en span-diensten; Annelies Kouw, beheer kleding dragers en inventaris. Annelies meldt dat als er een nieuwe passende hoed aangeschaft moet worden dat dit duur is en deze zal weinig gebruikt worden. De aanwezige hoeden zijn verouderd. Onze vereniging wil daarom stoppen met het dragen van hoeden. De aanwezige Moos van DLE meldt dat wat de DLE betreft deze ook overstag is. Ons dragerskorps bestaat uit: Henk van den Oord (aanspreekpunt) Ad Bakker, Bernard Roozendaal, Marcel Stoop, Theo Leeuwenkamp (momenteel op vakantie) en Koos Bakker (reserve drager) 11.Vaststellen contributie 2023 Verhoging is niet aan de orde. Blijft dus gelijk aan 2021. 12.Rondvraag Koos spreekt allereerst Gerda Roozendaal toe die per 31-12-2019 haar functie als uitvaartleidster heeft opgezegd. De eerste kennismaking dateert van 2005, in 2011 werd ze eerste uitvaartleidster, nadat zij een paar maal meegelopen had met Dirk of had vervangen. Met respect begeleidde zij de familie van de overledene. Onder dankzegging van een fles wijn en een boeket bloemen en applaus wordt ze ‘uitgeluid’. Gerda bedankt het bestuur voor de goede tijd, hoewel dat met de pastores duidelijk anders was. Ook spreek Koos Sam toe, die zich tijdens de ALV van 2011 aanmeldde als drager, helaas moest hij zich in 2021 afmelden vanwege gezondheidsproblemen. Hij vond het mooi en dankbaar werk. Ook Sam mocht een fles wijn en een boeket bloemen in ontvangst nemen. Henk v.d. Oord wil met Annelies kijken voor een nieuw kleed rond de berry, maar ook de berry zelf heeft zijn beste tijd gehad. Hoeft niet of stel en sprong, maar er moet wel geld gereserveerd gaan worden voor vervanging. Jan Delis merkt op dat het een gezonde vereniging is en het complete bestuur krijgt de complimenten. Ineke Roozendaal bedankt de bestuursleden voor hun inzet. Hoort dat 64% van het ledenbestand e-mail heeft. Betreffende DLE hun voorzitter Jan Stet is ernstig ziek. Onze dragers zijn inzetbaar voor de zustervereniging. Hoewel we niet op dezelfde manier werkzaam zijn hoeft dit geen probleem te zijn. 13.Sluiting Om 21.10 uur sluit voorzitter onder dankzegging de vergadering en verzoek allen naar de foyer te gaan voor een hapje en een drankje.
Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl
Uitvaartverzorgster Lia Rezelman 06-53427129
made by KB
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van St. Barbara – Schoorl op dinsdag 10 mei 2022 in “De Blinkerd” te Schoorl. Aanvang 20.00 uur Aanwezig: Namens het bestuur: Koos Bakker, voorz.; Theo Zoon, penningm.; Elly v.d. Oord, secr.; Annelies Kouw en Karin Heijmans, bestuursleden en Jaap van den Berg. Verder de dragers: Henk v.d. Oord, Ad Bakker, Sam Krom en Bernard Roozendaal (ook kascontr.), Uitvaartl. Els Jonker en Gerda Roozendaal (gestopt 31/12 19), Moos Hazebelt van DLE en de leden Han Meijer, Gatha Zoon, Jan Delis en Ineke Roozendaal. Afbericht ontvangen van: Arie en Lia Louter, Richard Mink, fam. van Heijster, Monique Karsten (uitvaarl.) Wim Wever, Jan Ory (kascommissie) helaas corona. 1.Opening en mededelingen Koos opent om 20.00 uur de vergadering en heet allen hartelijk welkom. In het bijzonder Gerda en Els, Moos v.DLE en Jaap, onze toekomstige penningmeester. Door de coronaperiode heeft er 2 jaar geen Alg. Ledenvergadering plaatsgevonden, middels nieuwsbrieven hebben we onze leden op de hoogte gehouden. Tevens werd in iedere bezorgde brief om het e-mail adres gevraagd. Telkens leverde het weer nieuwe e-mail adressen op. De overleden leden van de afgelopen 3 jaar worden met naam genoemd: In 2019 8 leden; 2020 15 leden en 2021 17 leden. Daarna nemen we staand 1 minuut stilte in acht. 2.Notulen jaarvergadering 2019 Deze stond op de website, ook werd deze met de agenda uitgedeeld. Geen op- of aanmerkingen. Met dank aan de secretaris. 3.Ingekomen stukken Geen 4.Jaarverslag secretaris Secretaris doet verslag van de afgelopen 3 jaar. Het verslag wordt bij de notulen gevoegd 5.Jaarrekening 2019 / 2020 / 2021 Het rapport van 2021 is uitgereikt met daarachter de balans en de Winst- en Verliesrekening van 2019 en 2020. 2021 is toch nog een goed jaar geworden dankzij de Raboledencertificaten. Er komen geen vragen, ook geen vragen over de 2 voorgaande jaren. Theo wordt bedankt voor zijn laatste klus. Nu neemt de voorzitter het woord om Theo toe te spreken voor zijn grote verdiensten aan de vereniging waar hij in 1999 de plaats van Kees Burgering overnam. Theo heeft voortvarend nieuwe mogelijkheden ter hand genomen; een korte opsomming, de nota’s werden opgesteld via de computer, de getypte acceptgiro’s werden binnen enkele jaren vervangen door automatische incasso, het hele ledenbestand in de computer. Alle leden kregen een machtigingskaart toegezonden (tevens vervanging voor het lidmaatschapskaart). De gulden moest worden omgezet naar Euro’s. Er kwam een pakket extra. Bankrekeningnummers moesten omgezet worden in IBANnummers. Er kwam een uitvaartmap. Jaarlijks kascontrole. Dit alles werd verwerkt in een eigen opgezet computerprogramma. Door de vele toevoegingen is de programmatuur overbelast. Vele gesprekken zijn er in deze periode gevoerd met DLE, uitvaartverzorgers, overkoepelend orgaan, de banken, herbeleggen van gelden, de belastingdienst, parochiebestuur, pastores. Daarvoor zijn we hem ontzettend veel dank verschuldigd, dit gaat gepaard met een heerlijke fles wijn, een couvert en voor zijn echtgenote Gatha een mooie bos bloemen voor de vele uren dat Theo voor haar onzichtbaar was. Theo dankt voor de mooie worden tot hem gesproken, heeft al die jaren heel prettig samengewerkt met de bestuursleden en zal het ook wel gaan missen. Jaap wordt als enigste kandidaat voorgesteld als nieuwe penningmeester, dit wordt met applaus begroet. Bij Jaap zijn eerste kennismaking met het bestuur werd hij meteen in het diepe gegooid, want het pakket van Theo was door de vele uitbreidingen niet over te nemen. Er werd nieuwe programmatuur aangeschaft. Jaap stelt zich voor aan de aanwezigen. Nu werkzaam bij Eriks in Alkmaar, 64 jaar, getrouwd met Simone Beukers vader van 2 kinderen. Is nu de contributie 2022 gedoseerd aan het incasseren wat veel werk met zich meebrengt maar hoopt dat het straks vlotter gaat lopen. 6.Begroting 2022 Dit blijft altijd koffiedik kijken. Hangt van het aantal uitvaarten af en waar de leden gebruik van maken. 7.Verslag van de kascommissie Bernard Roozendaal doet ook namens Jan Ory (corona) verslag van het controleren van de boeken bij Theo Zoon thuis. Alles werd ter hand gesteld en op hun vragen werd een doeltreffend antwoord gegeven. Beiden willen de penningmeester een compliment maken en stellen de aanwezigen voor hem decharge te verlenen. Dit wordt met applaus beantwoord. Een getekend stuk gaat bij het jaarrapport. 8.Benoeming lid kascommissie Wim Wever heeft zich beschikbaar gesteld. En Han Meijer, bij de vergadering aanwezig stelt zich beschikbaar. 9.Bestuursverkiezing. Theo Zoon, waarnemend penningmeester stopt. Zijn opvolger: Jaap van den Berg stelt zich vanavond voor. Bij punt 5 behandeld 10.Samenstelling bestuur en dragers Bestuur: Koos Bakker, voorzitter, webmaster, verstuurt nieuwsbrieven per mail; Jaap van den Berg , penningmeester; Elly van den Oord, secretaris; Karin Heijmans, verzorgt Faceboekpag., hand- en span-diensten; Annelies Kouw, beheer kleding dragers en inventaris. Annelies meldt dat als er een nieuwe passende hoed aangeschaft moet worden dat dit duur is en deze zal weinig gebruikt worden. De aanwezige hoeden zijn verouderd. Onze vereniging wil daarom stoppen met het dragen van hoeden. De aanwezige Moos van DLE meldt dat wat de DLE betreft deze ook overstag is. Ons dragerskorps bestaat uit: Henk van den Oord (aanspreekpunt) Ad Bakker, Bernard Roozendaal, Marcel Stoop, Theo Leeuwenkamp (momenteel op vakantie) en Koos Bakker (reserve drager) 11.Vaststellen contributie 2023 Verhoging is niet aan de orde. Blijft dus gelijk aan 2021. 12.Rondvraag Koos spreekt allereerst Gerda Roozendaal toe die per 31-12-2019 haar functie als uitvaartleidster heeft opgezegd. De eerste kennismaking dateert van 2005, in 2011 werd ze eerste uitvaartleidster, nadat zij een paar maal meegelopen had met Dirk of had vervangen. Met respect begeleidde zij de familie van de overledene. Onder dankzegging van een fles wijn en een boeket bloemen en applaus wordt ze ‘uitgeluid’. Gerda bedankt het bestuur voor de goede tijd, hoewel dat met de pastores duidelijk anders was. Ook spreek Koos Sam toe, die zich tijdens de ALV van 2011 aanmeldde als drager, helaas moest hij zich in 2021 afmelden vanwege gezondheidsproblemen. Hij vond het mooi en dankbaar werk. Ook Sam mocht een fles wijn en een boeket bloemen in ontvangst nemen. Henk v.d. Oord wil met Annelies kijken voor een nieuw kleed rond de berry, maar ook de berry zelf heeft zijn beste tijd gehad. Hoeft niet of stel en sprong, maar er moet wel geld gereserveerd gaan worden voor vervanging. Jan Delis merkt op dat het een gezonde vereniging is en het complete bestuur krijgt de complimenten. Ineke Roozendaal bedankt de bestuursleden voor hun inzet. Hoort dat 64% van het ledenbestand e-mail heeft. Betreffende DLE hun voorzitter Jan Stet is ernstig ziek. Onze dragers zijn inzetbaar voor de zustervereniging. Hoewel we niet op dezelfde manier werkzaam zijn hoeft dit geen probleem te zijn. 13.Sluiting Om 21.10 uur sluit voorzitter onder dankzegging de vergadering en verzoek allen naar de foyer te gaan voor een hapje en een drankje.