Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl
Made by KB
Uitvaartverzorgster Lia Rezelman 06-53427129
Verslag Balans Winst- en verliesrekening Waarderingsgrondsla gen Begroting Diensten
1. JAARVERSLAG 2021 vanuit Excel kopieren in Word. Knippen en plakken als ongeformatteerde tekst. 1.1. Informatie over de vereniging De Rooms Katholieke begrafenisvereniging Sint Barbara is opgericht in januari 1923. Op 16 april 1982 zijn door Mr. J.E.A. Eijckelhof notaris te Schoorldam gewijzigde statuten verleden. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland te Alkmaar onder num- mer 40635795. Het bestuur bestaat uit: - N.P.M. Bakker, voorzitter - P.C.M. van den Oord-Smit, secretaris - Th.J.T. Zoon, waarnemend penningmeester - E.M. Kouw, lid - C.A.M. Heijmans-Limmen, lid Per 1 januari 2022 treedt Th.J.T. Zoon af als waarnemend penningmeester. Hij heeft deel uitgemaakt van het bestuur sinds 2002. De heer J. van den Berg heeft zich bereid veklaard om hem in de functie van panningmeester op te volgen. In 2021 was de uitvaartleider L. Rezelman. 1.2 Afwikkeling boekjaar 2019 en 2020 Door de coronacrisis is de administratie van 2019 en 2020 nog niet door de kascontrolecommissie beoordeeld. Ook heeft er in 2020 en 2021 geen jaarvergadering plaatsgevonden. Zodra dit mogelijk is zal het bestuur aktie ondernemen om dit, tegelijk met de uitkomsten van 2021, af te wikkelen. 1.2. Doelstellingen Ingevolge artikel 2 van de statuten heeft de vereniging ten doel: 1. Om zonder winstoogmerk en op waardige wijze de begrafenis van haar leden te verzorgen. 2. De vereniging kan haar werkzaamheden mede uitstrekken tot derden. Aan deze doelstelling wordt nu een eigentijdse invulling gegeven. Sinds de kerk toestaat dat katholieken ook mogen worden gecremeerd, verzorgt onze vereniging zowel begrafenissen als crematies. 1.3. Financiële positie per 31 december 2021 en resultaten over 2021 Het afgelopen jaar is voor de St. Barbara financiëel gezien positief verlopen. Het eigen vermogen is dit jaar daardoor dan ook gegroeid met € 7.000 tot € 28.000. Het resultaat werd sterk beïnvloed door een aantal oorzaken. In positieve zin waren dit: - Evenals in 2020 zijn er in 2021 meer leden begraven waarbij minder dan het gebruikelijke aantal dragers werd ingeschakeld. Daarnaast is bijna de helft van het aantal oveleden leden gecremeerd. Hierbij werd per overlijden hooguit één drager ingeschakeld. - Het aantal door de vereniging verzorgde uitvaarten van leden was vrijwel gelijk aan het vorige jaar maar veel hoger dan in de jaren daaraan voorafgaande. Hierdoor viel evenals vorig jaar, een aanzienlijk bedrag vrij uit de wiskundige reserve. De dotatie aan deze reserve was daardoor veel lager dan begroot. Negatief was de aanhoudende lage rentestand. Hierdoor was het rendement over het belegd vermogen (0,69%) nagenoeg gelijk aan het afgelopen jaar (0,71%). De Rabobank heeft ultimo 2021 een renteuitkering gedaan van ongeveer 4,5%. Het rendement zou negatief geweest zijn indien dit niet was gebeurd. Banken hebben over de spaargelden in 2021 in het geheel geen rente vergoed. De actuele waarde van de effectenportefeuille was per jaarultimo ongeveer € 25.000 hoger dan de balanswaarde en was daarmee ruim € 2.000 hoger dan de beurswaarde aan het begin van het jaar. De beleggingspolitiek van de vereniging is zeer defensief. Er wordt uitsluitend belegd in obligaties en rentecertificaten. Daarbij wordt tevens enige spreiding aangebracht in de portefeuille. Wij hanteren de uitlotingsprijs voor de obligaties omdat wij deze waardepapieren vasthouden tot het moment van uitloting en dan de nominale waarde weer terugkrijgen. Bij de berekening van de wiskundige reserve wordt uitgegaan van het rendement wat door de vereniging wordt behaald op beleggingen. Hierbij blijven niet gerealiseerde koerswinsten buiten beschouwing. Door het positieve bedrijfsresultaat kon de rekenrente voor de berekening van de hoogte van de wiskundige reserve dit jaar worden teruggebracht van 1,6% naar 1,3%. Dit is nog wel hoger dan het effectieve rendement van 0,69%. 1.4. Vooruitzichten voor 2022 Wij verwachten voor 2022 financieel een kleine winst te behalen. In de begroting is een opbrengst begrepen voor het overlijden van niet-leden van € 3.500. Doordat niet te voorzien is of en hoeveel niet-leden in 2022 door onze vereniging worden begeleid, kan dit bedrag zowel hoger als lager uitvallen. Het overlijden van leden heeft in principe weinig gevolgen voor het resultaat. Dit omdat voor de kosten die het met zich meebrengt, de wiskundige reserve is opgebouwd. Indien veel jonge leden in één jaar komen te overlijden, kan dit wel nadelige
1. JAARVERSLAG 2021 vanuit Excel kopieren in Word. Knippen en plakken als ongeformatteerde tekst. testtt 1.1. Informatie over de vereniging De Rooms Katholieke begrafenisvereniging Sint Barbara is opgericht in januari 1923. Op 16 april 1982 zijn door Mr. J.E.A. Eijckelhof notaris te Schoorldam gewijzigde statuten verleden. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland te Alkmaar onder num- mer 40635795. Het bestuur bestaat uit: - N.P.M. Bakker, voorzitter - P.C.M. van den Oord-Smit, secretaris - Th.J.T. Zoon, waarnemend penningmeester - E.M. Kouw, lid - C.A.M. Heijmans-Limmen, lid Per 1 januari 2022 treedt Th.J.T. Zoon af als waarnemend penningmeester. Hij heeft deel uitgemaakt van het bestuur sinds 2002. De heer J. van den Berg heeft zich bereid veklaard om hem in de functie van panningmeester op te volgen. In 2021 was de uitvaartleider L. Rezelman. 1.2 Afwikkeling boekjaar 2019 en 2020 Door de coronacrisis is de administratie van 2019 en 2020 nog niet door de kascontrolecommissie beoordeeld. Ook heeft er in 2020 en 2021 geen jaarvergadering plaatsgevonden. Zodra dit mogelijk is zal het bestuur aktie ondernemen om dit, tegelijk met de uitkomsten van 2021, af te wikkelen. 1.2. Doelstellingen Ingevolge artikel 2 van de statuten heeft de vereniging ten doel: 1. Om zonder winstoogmerk en op waardige wijze de begrafenis van haar leden te verzorgen. 2. De vereniging kan haar werkzaamheden mede uitstrekken tot derden. Aan deze doelstelling wordt nu een eigentijdse invulling gegeven. Sinds de kerk toestaat dat katholieken ook mogen worden gecremeerd, verzorgt onze vereniging zowel begrafenissen als crematies. 1.3. Financiële positie per 31 december 2021 en resultaten over 2021 Het afgelopen jaar is voor de St. Barbara financiëel gezien positief verlopen. Het eigen vermogen is dit jaar daardoor dan ook gegroeid met € 7.000 tot € 28.000. Het resultaat werd sterk beïnvloed door een aantal oorzaken. In positieve zin waren dit: - Evenals in 2020 zijn er in 2021 meer leden begraven waarbij minder dan het gebruikelijke aantal dragers werd ingeschakeld. Daarnaast is bijna de helft van het aantal oveleden leden gecremeerd. Hierbij werd per overlijden hooguit één drager ingeschakeld. - Het aantal door de vereniging verzorgde uitvaarten van leden was vrijwel gelijk aan het vorige jaar maar veel hoger dan in de jaren daaraan voorafgaande. Hierdoor viel evenals vorig jaar, een aanzienlijk bedrag vrij uit de wiskundige reserve. De dotatie aan deze reserve was daardoor veel lager dan begroot. Negatief was de aanhoudende lage rentestand. Hierdoor was het rendement over het belegd vermogen (0,69%) nagenoeg gelijk aan het afgelopen jaar (0,71%). De Rabobank heeft ultimo 2021 een renteuitkering gedaan van ongeveer 4,5%. Het rendement zou negatief geweest zijn indien dit niet was gebeurd. Banken hebben over de spaargelden in 2021 in het geheel geen rente vergoed. De actuele waarde van de effectenportefeuille was per jaarultimo ongeveer € 25.000 hoger dan de balanswaarde en was daarmee ruim € 2.000 hoger dan de beurswaarde aan het begin van het jaar. De beleggingspolitiek van de vereniging is zeer defensief. Er wordt uitsluitend belegd in obligaties en rentecertificaten. Daarbij wordt tevens enige spreiding aangebracht in de portefeuille. Wij hanteren de uitlotingsprijs voor de obligaties omdat wij deze waardepapieren vasthouden tot het moment van uitloting en dan de nominale waarde weer terugkrijgen. Bij de berekening van de wiskundige reserve wordt uitgegaan van het rendement wat door de vereniging wordt behaald op beleggingen. Hierbij blijven niet gerealiseerde koerswinsten buiten beschouwing. Door het positieve bedrijfsresultaat kon de rekenrente voor de berekening van de hoogte van de wiskundige reserve dit jaar worden teruggebracht van 1,6% naar 1,3%. Dit is nog wel hoger dan het effectieve rendement van 0,69%. 1.4. Vooruitzichten voor 2022 Wij verwachten voor 2022 financieel een kleine winst te behalen. In de begroting is een opbrengst begrepen voor het overlijden van niet-leden van € 3.500. Doordat niet te voorzien is of en hoeveel niet-leden in 2022 door onze vereniging worden begeleid, kan dit bedrag zowel hoger als lager uitvallen. Het overlijden van leden heeft in principe weinig gevolgen voor het resultaat. Dit omdat voor de kosten die het met zich meebrengt, de wiskundige reserve is opgebouwd. Indien veel jonge leden in één jaar komen te overlijden, kan dit wel nadelige gevolgen
Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl
Uitvaartverzorgster Lia Rezelman 06-53427129
made by KB
Verslag Balans Winst- en verliesrekenin g Waarderingsgr ondslagen Begroting Diensten
1. JAARVERSLAG 2021 vanuit Excel kopieren in Word. Knippen en plakken als ongeformatteerde tekst. testtt 1.1. Informatie over de vereniging De Rooms Katholieke begrafenisvereniging Sint Barbara is opgericht in januari 1923. Op 16 april 1982 zijn door Mr. J.E.A. Eijckelhof notaris te Schoorldam gewijzigde statuten verleden. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland te Alkmaar onder num- mer 40635795. Het bestuur bestaat uit: - N.P.M. Bakker, voorzitter - P.C.M. van den Oord-Smit, secretaris - Th.J.T. Zoon, waarnemend penningmeester - E.M. Kouw, lid - C.A.M. Heijmans- Limmen, lid Per 1 januari 2022 treedt Th.J.T. Zoon af als waarnemend penningmeester. Hij heeft deel uitgemaakt van het bestuur sinds 2002. De heer J. van den Berg heeft zich bereid veklaard om hem in de functie van panningmeester op te volgen. In 2021 was de uitvaartleider L. Rezelman. 1.2 Afwikkeling boekjaar 2019 en 2020 Door de coronacrisis is de administratie van 2019 en 2020 nog niet door de kascontrolecommissie beoordeeld. Ook heeft er in 2020 en 2021 geen jaarvergadering plaatsgevonden. Zodra dit mogelijk is zal het bestuur aktie ondernemen om dit, tegelijk met de uitkomsten van 2021, af te wikkelen. 1.2. Doelstellingen Ingevolge artikel 2 van de statuten heeft de vereniging ten doel: 1. Om zonder winstoogmerk en op waardige wijze de begrafenis van haar leden te verzorgen. 2. De vereniging kan haar werkzaamheden mede uitstrekken tot derden. Aan deze doelstelling wordt nu een eigentijdse invulling gegeven. Sinds de kerk toestaat dat katholieken ook mogen worden gecremeerd, verzorgt onze vereniging zowel begrafenissen als crematies. 1.3. Financiële positie per 31 december 2021 en resultaten over 2021 Het afgelopen jaar is voor de St. Barbara financiëel gezien positief verlopen. Het eigen vermogen is dit jaar daardoor dan ook gegroeid met € 7.000 tot € 28.000. Het resultaat werd sterk beïnvloed door een aantal oorzaken. In positieve zin waren dit: - Evenals in 2020 zijn er in 2021 meer leden begraven waarbij minder dan het gebruikelijke aantal dragers werd ingeschakeld. Daarnaast is bijna de helft van het aantal oveleden leden gecremeerd. Hierbij werd per overlijden hooguit één drager ingeschakeld. - Het aantal door de vereniging verzorgde uitvaarten van leden was vrijwel gelijk aan het vorige jaar maar veel hoger dan in de jaren daaraan voorafgaande. Hierdoor viel evenals vorig jaar, een aanzienlijk bedrag vrij uit de wiskundige reserve. De dotatie aan deze reserve was daardoor veel lager dan begroot. Negatief was de aanhoudende lage rentestand. Hierdoor was het rendement over het belegd vermogen (0,69%) nagenoeg gelijk aan het afgelopen jaar (0,71%). De Rabobank heeft ultimo 2021 een renteuitkering gedaan van ongeveer 4,5%. Het rendement zou negatief geweest zijn indien dit niet was gebeurd. Banken hebben over de spaargelden in 2021 in het geheel geen rente vergoed. De actuele waarde van de effectenportefeuille was per jaarultimo ongeveer € 25.000 hoger dan de balanswaarde en was daarmee ruim € 2.000 hoger dan de beurswaarde aan het begin van het jaar. De beleggingspolitiek van de vereniging is zeer defensief. Er wordt uitsluitend belegd in obligaties en rentecertificaten. Daarbij wordt tevens enige spreiding aangebracht in de portefeuille. Wij hanteren de uitlotingsprijs voor de obligaties omdat wij deze waardepapieren vasthouden tot het moment van uitloting en dan de nominale waarde weer terugkrijgen. Bij de berekening van de wiskundige reserve wordt uitgegaan van het rendement wat door de vereniging wordt behaald op beleggingen. Hierbij blijven niet gerealiseerde koerswinsten buiten beschouwing. Door het positieve bedrijfsresultaat kon de rekenrente voor de berekening van de hoogte van de wiskundige reserve dit jaar worden teruggebracht van 1,6% naar 1,3%. Dit is nog wel hoger dan het effectieve rendement van 0,69%. 1.4. Vooruitzichten voor 2022 Wij verwachten voor 2022 financieel een kleine winst te behalen. In de begroting is een opbrengst begrepen voor het overlijden van niet-leden van € 3.500. Doordat niet te voorzien is of en hoeveel niet-leden in 2022 door onze